Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Algemene Verkoopsvoorwaarden LartduVin - Klerkenstraat 29 - 8610 ZARREN
1. Algemeen
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen, zijn de huidige bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te leveren goederen. 
Door aanvaarding en betaling van facturen verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Prijzen 
2.1. Voor al onze leveringen worden de op de dag van levering geldende prijzen aangerekend.
2.2 .Voor aangetekende, rembours- en expresszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
2.3. Wij behouden ons het recht om 10€ extra administratiekosten aan te rekenen voor de levering van goederen die minder dan 10€ belopen.
2.4.Onze offertes zijn bindend, op voorwaarde evenwel dat de toewijzing van de te leveren goederen contractueel wordt vastgelegd uiterlijk binnen de maand na het opmaken van de offerte, en voor zover geen andere, supplementaire leveringen in bijkomende orde dienen te worden uitgevoerd, welk geen onderwerp vormen van de offerte.
2.5. Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% btw.

3. Overmacht
3.1. De goederen worden zo spoedig mogelijk geleverd, naargelang van de beschikbare tijd en de verwerkingsmogelijkheden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze wil voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen. Staking, zelfs in het buitenland, zal steeds als een geval van overmacht worden beschouwd.
3.2. Mocht de verkoper door onvoorziene omstandigheden niet kunnen tegemoetkomen aan het leveren van de aangeboden jaartallen, dan heeft de verkoper het recht om dezelfde wijn met een ander jaartal aan te bieden aan de koper (dit na afstemming met de koper). De koper heeft dan op zijn beurt het recht om af te zien van de aankoop, dit echter zonder het recht op schadevergoeding of andere financiële tussenkomsten.
3.3. Niet betaalde facturen kunnen steeds worden geïnterpreteerd als oorzaak van niet toelevering van een volgende bestelling, net zoals wij de modaliteit hebben elke levering afhankelijk te maken van een (aan)betaling..

4. Levering
4.1. Bestellingen afgehaald in de winkel zijn uiteraard vrij van verzendingskosten.
4.2 De goederen worden geleverd na contante betaling (via bankoverschrijving), dit binnen de termijn vemeld op de bestelbon en onder volgende voorwaarden:
       - Gratis levering in West-Vlaanderen bij bestelling van minimum 4 kartons (binnen de 5 werkdagen zonder onvoorziene omstandigheden)
       - Bestellingen ter waarde van 350€ of meer worden gratis thuis geleverd in gans België.
       - Voor bestellingen kleiner dan 4 kartons (West-Vlaanderen) of kleiner dan 350€ (België exclusief West-Vlaanderen) worden supplementaire
         verzendingskosten aangerekend:
            => Bij bestelling van 12 flessen of minder 8.75€
            => Bij bestelling van meer dan 12 flessen 8.75€ voor de eerste 12 flessen en 2.75€ per bijkomende doos van 6 of 12 flessen.
       - Voor het buitenland kunnen onze specifieke tarieven op aanvraag geraadpleegd worden.
4.3. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
Kosten voor transport en verzekering van artikelen door u opgestuurd aan LartduVin zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt LartduVin voor zijn rekening.

5. Betaling
5.1. Onze facturen zijn betaalbaar contant en zonder korting in de winkel of via bankoverschrijving en dit volgens het principe van directe betaling (enkel indien de betalingstermijn schriftelijk beschreven staat kan afgeweken worden van directe betaling).
5.2. Elke vertraging inzake betaling brengt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de aanrekening van verwijlrente met zich mee, vanaf de vervaldag, conventioneel bepaald op 1% per maand. Bovendien zal elk onbetaald saldo van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 15%, met een minimum van 10€, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
5.3. Wij zijn niet gehouden betaling door middel van wissels te aanvaarden; in ieder geval worden in voorkomend geval de discontokosten aangerekend en zal, behoudens andersluidende overeenkomst, het verhaal op de trekker worden uitgesloten.

6. Plaats van de levering
6.1. Behoudens bijzondere bepaling geschieden de leveringen in onze winkel.

7. Klachten
7.1. De klachten wegens een andere reden dan de verborgen gebreken, zijn nul en van generlei waarde, indien ze niet binnen acht dagen na het ontvangen van de goederen schriftelijk worden uitgebracht.
7.2. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende verborgen gebreken binnen de maand na ontvangst van de goederen ingediend worden. In voorkomend geval behoudt de verkoper zicht het recht om rechtmatig geweigerde goederen te vervangen.
7.3. Als consument heb je het recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij u enkel de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen.
7.4.Voorwaarden voor een retour zending:
     - Uw aankoop dient ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
     - U dient ons eerst via email op de hoogte te brengen van een retourzending op koen@lartduvin.be. Daarbij dient u uw naam en adres, uw ordernummer
       en bankrekeningnummer te vermelden.
     - Nadat wij uw retourpakket hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen wij het aankoopbedrag terugstorten. Dit zullen wij altijd binnen een periode van 14
       werkdagen doen. Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen, dan bent u, als afzender van het pakket verantwoordelijk. Onvoldoende
       gefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd.

8. Schorsing en annulering van het contract
8.1. De niet-uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitende uit het onderhavig contract of uit een contract tussen dezelfde partijen, schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper.
8.2. Daarenboven heeft de verkoper in dit geval, na ingebrekestelling per aangetekende brief die na 15 dagen zonder gevolg gebleven is, het recht het onderhavig contract of dezes nog bestaande gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadeloosstelling, die overeenkomst met 40% van de gefactureerde en/of aangerekende waarde.

9. Eigendomsoverdracht
 9.1. De klant erkent dat in geval van niet contante betaling, de eigendomsoverdracht slechts plaatsvindt bij effectieve betaling. Tot bij volledige betaling blijven de goederen eigendom van de verkoper.

10. Overig materiaal
10.1. Alle producten die de verkoper ter promotie aan de koper heeft aangeboden zoals promo-displays, glaswerk, koelemmers, ... blijven eigendom van de verkoper en mogen gedurende de looptijd van het contract (wanneer geen contract ter beschikking zullen, 1 maand na de laatste bestelling, de goederen terug opgehaald worden) gebruikt worden door de koper. Indien na ophaling van het materiaal schade wordt vastgesteld, dan zal deze door de koper aan de verkoper vergoedt worden aan de hand van de effectieve aankoopfactuur van de verkoper.

11. Bevoegde rechtbank
11.1 De verkoper behoudt zich het recht voor ieder geschil, voortvloeiend uit het onderhavig contract voor te leggen aan de rechtbank van Veurne.

12.Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van LartduVin.
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Klerkenstraat 29, 8610 Kortemark
Telefoon: 0492/04 59 53
E-mail: koen@lartduvin.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0846 684 690

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LartduVin of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LartduVin levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LartduVin de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
LartduVin kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LartduVin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
LartduVin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
LartduVin verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.

Privacybeleid
LartduVin verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij LartduVin op bovenstaande contactgegevens en mailadres (koen@lartduvin.be).  Of via het contactformulier op de website van LartduVin, nl. http://www.lartduvin.be/nl/contact.

Verwerkingsdoeleinden
LartduVin verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  toestemming van de klant (a), noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst (b), noodzakelijke gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) of noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de LartduVin -groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LartduVin verbonden zijn of met enige andere partner van LartduVin;
LartduVin garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: koen@lartduvin.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.